• Inscripció a cursos i activitats per a la gent gran

  Des de l’IMSST es promou l’oferta d’activitats per a la gent gran de la ciutat, a les que es pot accedir presentant la sol·licitud d’inscripció.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
  • Per a les persones obligades per l’art. 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el canal de notificació serà sempre l’electrònic.

  • Si esteu fent aquest tràmit en nom de:

   • Una altra persona
   • Una empresa
   • Una entitat

   Heu de seleccionar "Actua com a representant" i posar també les seves dades al bloc "Dades del representat".


 • Requisits
  • -
  • En cas de no complir amb tots aquests requisits, no es tindrà en consideració aquesta sol·licitud.

 • Activitats  • Aquestes activitats estan dins el programa adaptat a la situació generada per la Covid-19 i són temporals.
  • Zones de la ciutat en les quals li agradaria fer les activitats. Triar de 1 a 3 zones.

 • Declaració responsable
  • DECLARACIÓ RESPONSABLE D’USUARIS/ÀRIES D’ACTIVITATS DE GENT GRAN ACTIVA

   Participo com a usuari/ària de la programació d’activitats de GGA de l’Institut Municipal de Serveis Socials, i conseqüentment signo aquesta declaració responsable i

   DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT


   - Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que, per tant, accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de les activitats. Així mateix, entenc que els professionals que porten a terme les activitats, l’equip organitzador de GGA i el mateix IMSST no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació amb la pandèmia durant l’activitat.

   - Que he estat informat/ada de les mesures de prevenció, les normes de seguretat i les actuacions que s’hagin de dur a terme amb persones amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat, i manifesto que estic d’acord amb aquestes mesures, normes i actuacions.

   - Que portaré mascareta i solució de gel hidroalcohòlic durant l’activitat.

   - Que informaré GGA de qualsevol variació en l’estat de la meva salut compatible amb la simptomatologia de la Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar.

   - Em comprometo a seguir en tot moment les directrius marcades per l’IMSST, d’acord amb les indicacions de les autoritats.

   - Que tot i les mesures específiques adoptades per l’IMSST, entenc i assumeixo personalment la possibilitat de risc de contagi per Covid-19.

   Finalment, manifesto que, amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut següents:

   - Que no tinc malaltia o simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.

   - Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19, confirmada o que hagi tingut simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors a la realització de l’activitat ni durant la realització de l’activitat.

   - Que els serveis mèdics han valorat positivament la idoneïtat de la meva participació en l’activitat (s’ha de marcar només en cas de patir una patologia crònica considerada de risc en relació amb la Covid-19).

   - Que soc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que, per tant, accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de les activitats. Així mateix, entenc que els professionals que porten a terme les activitats, l’equip organitzador de GGA i el mateix IMSST no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se en relació amb la pandèmia durant l’activitat.

   - Que he estat informat/ada de les mesures de prevenció, les normes de seguretat i les actuacions que s’hagin de dur a terme amb persones amb simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat, i manifesto que estic d’acord amb aquestes mesures, normes i actuacions.

   - Que portaré mascareta i solució de gel hidroalcohòlic durant l’activitat.

   - Que informaré GGA de qualsevol variació en l’estat de la meva salut compatible amb la simptomatologia de la Covid-19 mentre duri l’activitat, així com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar.

   - Em comprometo a seguir en tot moment les directrius marcades per l’IMSST, d’acord amb les indicacions de les autoritats.

   - Que tot i les mesures específiques adoptades per l’IMSST, entenc i assumeixo personalment la possibilitat de risc de contagi per Covid-19.

   Finalment, manifesto que, amb caràcter previ a la realització de l’activitat, compleixo els requisits de salut següents:

   - Que no tinc malaltia o simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o qualsevol altre quadre infecciós.

   - Que no he conviscut o no he tingut contacte estret amb una persona positiva de Covid-19, confirmada o que hagi tingut simptomatologia compatible en els catorze dies anteriors a la realització de l’activitat ni durant la realització de l’activitat.

   - Que els serveis mèdics han valorat positivament la idoneïtat de la meva participació en l’activitat (només en cas de patir una patologia crònica considerada de risc en relació amb la Covid-19).


 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives i –si ho autoritzeu- informar sobre les activitats que du a terme l'Ajuntament de Tarragona.
  • Legitimació: compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics de l'Ajuntament de Tarragona. Consentiment.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud s’hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, "Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals".
  • Més informació del tractament: podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat.