• Cessió d'us d'espai del Centre Cívic de Llevant

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant


 • Dades de l'activitat
  • (xerrada, reunió, tallers, etc.)

  • Indiqueu quants euros haurà d'abonar cada usuari

  • Indiqueu quina en cas afirmatiu

 • Espai/s sol·licitat/s  •  

  • -
  • -


  • Si l'activitat es fa més d'una vegada o periòdicament, especifiqueu tots els dies i hores de celebració

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.